ALGEMENE VOORWAARDEN GREY REBELS

Grey Rebels is gevestigd in Utrecht en staat bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 65868617. Voor zover niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zijn deze voorwaarden van toepassing in alle gevallen, waarin gebruik gemaakt wordt van de diensten van Grey Rebels.

Artikel 1. Begrippen

1.1  De website: www.greyrebels.nu

1.2  Deelnemer: degene die zich als model, acteur/actrice of (edel)figurantinschrijft op de website;

1.3  Opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon waarmee Grey Rebels in een Overeenkomst treedt naar

aanleiding van een opdracht waarin behoefte is aan deelnemer(s);

1.4  Overeenkomst: een tussen Grey Rebels en opdrachtgever en/of een tussen Grey Rebels en deelnemer

overeengekomen (boekings)overeenkomst van opdracht;

1.5  Boeking: schriftelijke en/of mondelinge opdracht-, order-, bemiddeling- of boekingsovereenkomst. Verricht

per telefoon, e-mail, post of persoonlijk;

1.6  Opdracht: een door opdrachtgever aan Grey Rebels verleende opdracht in de ruimste zin van het woord;

1.7  Inschrijving: het opnemen van foto’s en gegevens, waaronder privé details, maten en cv van de deelnemer in

het bestand van Grey Rebels;

1.8  Partijen: Grey Rebels, deelnemer en opdrachtgever gezamenlijk;

1.9  Grey Rebels: de beheerder van de website, handelsnaam van de BV. Grey Rebels, gelegen in

Europalaan 500, 3526 KS in Utrecht;

1.10  Beeldmateriaal: foto’s, film- en/of videomateriaal.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gebruikmaking van de website en op alle inschrijvingen, afspraken, aanbiedingen (offertes), bemiddelingen, werkzaamheden door Grey Rebels en op alle overeenkomsten tussen Grey Rebels en opdrachtgevers en/of deelnemers.

2.2. Indien een boekingsovereenkomst tot stand komt tussen de opdrachtgever en deelnemer(s), gelden in alle gevallen deze algemene voorwaarden en prevaleren deze indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover deelnemer en/of opdrachtgever eigen voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing, eerst dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Grey Rebels. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Grey Rebels zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

2.3 Indien een ingeschreven deelnemer niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na inschrijving bij Grey Rebels schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorwaarden, wordt de deelnemer geacht volledig met de inhoud daarvan te hebben ingestemd.

Artikel 3. De website

3.1  Door gebruikmaking van de website kunnen opdrachtgevers deelnemers selecteren en boeken voor een opdracht. Door inschrijving via de website heeft deelnemer Grey Rebels gemachtigd om de deelnemer voor te stellen aan opdrachtgevers voor deelname aan de opdrachten. Grey Rebels behoudt zich te allen tijde het recht voor personen die zich hebben aangemeld zonder opgaaf van reden te weigeren. Tevens heeft de deelnemer Grey Rebels reeds nu voor alsdan bij uitsluiting gemachtigd om voor financiële afwikkeling te zorgen van opdrachten uitgevoerd door de deelnemer en eventuele daaruit voortvloeiende (extra) gebruiksrechten, een en ander zoals nader bepaald in deze algemene voorwaarden.

3.2  De website maakt het mogelijk dat deelnemers in contact komen met opdrachtgevers en andersom. Grey Rebels controleert de betrouwbaarheid van deelnemers en opdrachtgevers zo goed mogelijk, maar kan de betrouwbaarheid van deelnemers en opdrachtgevers niet garanderen. Grey Rebels kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden door opdrachtgever en/of deelnemer voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

3.3  Het risico voor het gebruik van de website ligt volledig bij de deelnemers en opdrachtgevers. Grey Rebels is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de manier waarop de website gebruikt wordt door deelnemers en/of opdrachtgevers.

3.4  Grey Rebels streeft ernaar ten alle tijden de website goed en constant te laten werken, maar kan het optimaal functioneren van de website niet garanderen. Grey Rebels is daarom niet aansprakelijk jegens opdrachtgever en/of deelnemer. Grey Rebels kan op geen enkele wijze opdrachten en/of werkzaamheden garanderen aan opdrachtgever en/of deelnemer.

Artikel 4. Privacybescherming

4.1  De persoonsgegevens van de deelnemers die op de website worden gezet worden behandeld conform de geldende privacywetgeving. De persoonsgegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Grey Rebels. De deelnemers geven van tevoren expliciet toestemming om deze gegevens te gebruiken om producten en diensten af te stemmen op de interesse van opdrachtgevers en opdrachtgevers hierover te informeren. Grey Rebels is niet verantwoordelijk jegens deelnemer, opdrachtgever en/of derden voor foutieve gegevens op de website danwel geringe verschillen in afmetingen voor wat betreft alle opgaven betreffende de deelnemer.

4.2  De deelnemers geven toestemming om deze gegevens via verschillende media aan opdrachtgever te presenteren. Deze toestemming wordt beëindigd wanneer deelnemer zich uitschrijft.

Artikel 5. Boekingsovereenkomsten

5.1  Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen opdrachtgever en deelnemer die via Grey Rebels tot stand komt. De boekingsovereenkomst is pas bindend wanneer schriftelijk toestemming is gegeven voor de opdracht door deelnemer en/of opdrachtgever, via mail, post, sms of andere tekstberichten. De deelnemer verbindt zich tot het verlenen van de overeengekomen diensten op de overeengekomen data en het afstaan van publicatierechten aan opdrachtgever zoals bepaald bij artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever verbindt zich op de overeengekomen data de opdracht af te nemen. De opdrachtgever verbindt zich tevens tot de betaling aan Grey Rebels voor de verleende diensten van de deelnemer en aan Grey Rebels. Grey Rebels kan de deelnemer wel voorstellen voor, doch geenszins verbinden tot een opdracht zonder instemming van de deelnemer.

5.2  Deelnemer verklaart dat Grey Rebels gerechtigd is, voor zowel opdrachtgever en de deelnemer boekingsovereenkomsten te sluiten, na de deelnemer hierover te hebben bericht. Er is voorts geen sprake van een arbeidscontract c.q. arbeidsbemiddeling; Grey Rebels is geen werkgever en er wordt dus bij inschrijving geen arbeidsovereenkomst afgesloten.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1  Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van door Grey Rebels vervaardigde en/of geleverde zaken en/of informatie rusten bij Grey Rebels. Deelnemers en opdrachtgevers mogen de ter beschikking gestelde zaken en/of informatie niet zonder toestemming van Grey Rebels gebruiken voor eigen doeleinden en verkrijgen uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Voorwaarden of de overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend en/of voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen.

6.2  De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van Grey Rebels, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van Grey Rebels opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto's, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan Grey Rebels of zijn in licentie verkregen door Grey Rebels en mogen zonder toestemming van Grey Rebels niet (verder) worden gebruikt.

6.3  De deelnemer verstrekt aan Grey Rebels het exclusieve recht om het door de deelnemer aangeleverde beeldmateriaal en andere persoonsgegevens te gebruiken in de meest brede zin des woords, onder andere door dit beeldmateriaal zichtbaar op de website te zetten en ter beschikking te stellen aan derden, waaronder mogelijke opdrachtgevers, en door dit beeldmateriaal via andere mogelijke media ter beschikking te stellen. Grey Rebels behoudt dit recht gedurende de tijd dat de deelnemer op de website c.q. bij Grey Rebels staat ingeschreven.

6.4  De deelnemers en opdrachtgevers staan ervoor in dat zij, indien en voor zover door hen in het kader van de overeenkomst aan Grey Rebels (beeld)materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd zijn en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. De deelnemers en opdrachtgevers vrijwaren Grey Rebels voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik door deelnemers of opdrachtgevers van de website, waaronder aanspraken van derden wegens inbreuk op het (intellectuele)eigendomsrecht.

6.5  Het eigendomsrecht van het beeldmateriaal dat in het kader van een opdracht is gemaakt ligt en blijft bij de opdrachtgever en bij Grey Rebels, met dien verstande dat dit eigendomsrecht van de opdrachtgever beperkt is tot kleinschalige publicaties en de tijdbestekken die in de volgende alinea zijn bepaald. De deelnemer verklaart volledig en definitief afstand te doen van aanspraken op enig recht, titel of belang met betrekking tot dat beeldmateriaal. . De deelnemer en opdrachtgever verlenen Grey Rebels het onherroepelijk recht (hetgeen kan worden overgedragen aan andere partijen indien de opdrachtgever dat wil) zonder beperking het beeldm